Дата на публикуване: 2017-07-13

MY.INTERCARS.EU - Условия на ползване

Общи условия

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОМПАНИЯТА

1.1 Долуописаните Общи условия се въвеждат и използват от дружеството Интер Карс АД, с регистрирано седалище в гр.Варшава (с адресна регистрация: 02-903 Варшава ул. Полсинска 64), Полша, заведено в Търговския регистър към Националния съдебен регистър, воден от Районния съд за Столичния град Варшава в гр. Варшава, XIII Търговски отдел на Националния съдебен регистър под номер: 8734, Данъчен идентификационен номер : 1181452946, номер към националния бизнес регистър REGON: 014992887, имейл: info@intercars.com.pl и уеб сайт http://www.intercars.com.pl/

1.2. Потребителят и други лица могат да се свързват с Доставчика на услугата, използвайки данните за контакт, посочени в точка 1.1 по-горе, както и следните данни за контакт:

1.2.1. имейл адрес: kontakt@mi.eu

1.2.2. уеб сайт : https://mi.eu/pl/pl/s/kontakt,

1.2.3. телефон : +48 801 980 980,

1.2.4. телефон : +48 22 714 11 11.

1.3. Настоящите условия регулират, предоставянето на услуги в електронна форма в съответствие с  правилата и условията, описани в член 8 от закона за предоставяне на ИТ Услуги от 18 Юли 2002 г.

1.4. Всеки има право да получи и прочете безплатно съдържанието на настоящите условия.

2.ДЕФИНИЦИИ

Долупосочените започващи с главна буква имена, използвани в тези Общи Условия, имат следните значения:

2.1. „Пряка линия“– действащ и използван от Доставчика на услугата телефонен контактен център, включващ екип от хора и техническа инфраструктура. Потребителят може да се свърже с Пряката линия чрез набиране на следните номера: +48 801 980 980 или +48 22 714 11 Основната цел на пряката линия е контакт с потребителя относно извършването на услугата "Резервация" (напр. дата и час за посещение на потребителя в автосервиза).

2.2. „Мнения“- информация (коментари), подавана от потребителя до ИТ системата, използвайки характеристиките на Услугата в съответствие с точка 3.10 от Общите условията. След като бъде прието от Доставчика на услугата, мнението се визуализира в раздел "Мнения" под автосервиза включен в Услугата за която то се отнася. За да може да предостави мнение в Услугата, потребителят е длъжен да даде пълното си име, имейл адрес, марка и модел на превозното средство.

2.3. "Ползвател" - означава ползвател по определение съгласно член 221  от Законов акт от 23 април 1964 г. от Гражданския кодекс (Държавен вестник 2014.121)

2.4. "Условия", "Общи условия" означават Условията, подготвени и използвани от Доставчика на услугата.

2.5. "Услуга" означава уеб базирана услуга, работеща на базата на ИТ система, с функцията за търсачка на автомобилни автосервизи, управлявана и достъпна онлайн на домейн адрес: ttps://mi.eu/pl/ PL .

2.6. "ИТ система" - е използвана от  Доставчика на услугата система, базирана на информационни и комуникационни технологии, по-специално графични потребителски интерфейси на Услугата.

2.7. "Договор" - е споразумение за предоставяне на Услуги между Доставчика на услугата и Потребителя, съгласно Общите условия. В случай, че Договорът е сключен от Доставчика на услуга с Потребител, който се явява и ползвател,  Договорът придобива форма и характер на отдалечено (дистанционно) споразумение, както е описано в Закона за правата на потребителите.

2.8. "Услуга" - е услугата, посочена в точка 3.1 от Общите условията, предоставена от Доставчика на услугата, използваща ИТ системата.

2.9. "Автосервизни услуги" - са услуги предлагани на Потребителя от конкретен автосервиз със знанието на Доставчика на услугата, информация за които е представена в Услугата. Информацията за услугите на автосервизите, която се представя в рамките на Услугата, не може да се счита за валидна оферта съгласно Гражданския кодекс.

2.10. "Доставчик на услугата" или "Дружество" означава дружеството: Интер Карс АД, с регистрирано седалище в гр. Варшава (с адресна регистрация: 02-903 Варшава ул. Полсинска 64), Полша, заведено в Търговския регистър към Националния съдебен регистър, воден от  Районния съд за Столичния град Варшава в гр. Варшава, XIII Търговски отдел на Националния съдебен регистър под номер: 8734, Данъчен идентификационен номер : 1181452946, номер към националния бизнес регистър REGON: 014992887, имейл: info@intercars.com.pl и уеб сайт http://www.intercars.com.pl/

2.12. "Закон за правата на потребителите" - е законът от 30 май 2014 г. отнасящ се към правата на потребителите (ДВ бр. 2014.827).

2.13. "Потребител" означава субектът, който в съответствие и съгласно законовите разпоредби има право да сключва договор, лице, което използва Услугата по някакъв начин, и по-конкретно, което преглежда (посещава) уебсайта на Услугата. С цел да се избегнат недоразумения, се приема, че "Потребител" означава главно лицето, сключило с Доставчика на услуга договор за предоставяне на услуги.

2.14. "Автосервиз" означава трета страна, която управлява авторемонтен сервиз или предоставя автомобилни услуги (например ремонт на автомобили), която си сътрудничи с Доставчика на услугата въз основа на отделно споразумение. Актуален списък (регистър) на автосервизите и техните адреси е наличен на сайта на Услугата на адрес: https://mi.eu/pl/pl/.

2.15. „Представяне на автосервизите ” –  събрани данни и информация за автосервизи (включително адресът на съответния автосервиз, данни за контакт и информация за такси за определени услуги на автомобилния сервиз, които се извършват от него доколкото е известно на Доставчика (т.е. това, което се предлага на Потребителя)), представени в рамките на Услугата. Данните не могат да служат като оферта, в съответствие с разпоредбите на Гражданския кодекс.

  1. Общи разпоредби (вид и обхват на услугите)

3.1. Доставчикът на услуги предоставя следните Услуги в рамките на самата Услуга:

3.1.1. Уеб услуга - услуга, която се предоставя по индивидуална заявка на Потребител, данни и информация, достъпни на интернет страницата на Услугата, показвана на уебсайта на Услугата на определен URL адрес, с възможност за добавяне на Мнения и използване на ИТ механизми (функции на услугата). Уеб услугата обхваща по-специално следните характеристики:

(а) търсене и разглеждане на общодостъпни подстраници на Услугата (т.е. подстраници на Услугата, които не изискват регистрация при влизане);

(б) разглеждане на представени автосервизи, които се предлагат на достъпните подстраници на услугата,

(в) предоставяне на ИТ механизми на Услугата използвани  за заявка на Резервации  (електронни формуляри и т.н.),

(г) преглед на Мнения, публикувани в Услугата,

(д) добавяне на Мнения чрез използване на функциите на Услугата, за показването им в Услугата в съответствие с правилата описани в точка 3.10 по-долу.

3.1.2. Резервация - услуга, която включва предприемането на реални действия от страна на Доставчика на услугата, за да се резервира посещение на Потребителя в автосервиза (т.е. извършване на посещение на потребителя в помещенията на Автосервиза), особено с цел да се даде възможност на Потребителя да получи избрана услуга от автосервиза.

3.2. Уеб услугата е достъпна за всички, без да е необходимо да се регистрират в Услугата. Всеки потребител може да разглежда общодостъпните уеб страници на Услугата.

3.3. Услугата Резервация  е достъпна за всеки, без да е необходима допълнителна регистрация.

3.4. Договорът за уеб услуга е безсрочен и влиза в сила в момента на публикуване на заявката за URL адрес и  връщането на резултата обратно в потребителския уеб браузер от която и да е от наличните страници на Услугата или чрез щракване от Потребителя на която и да е хипервръзка, която го насочва към някоя от общодостъпните страници на уебсайта на Услугата  (т.е. посещение на Услугата). Договорът за уеб услуга се прекратява в момента, в който Потребителя напусне Услугата.

3.5. Договорът за услугата Резервация, може да бъде сключен и прекратяван в съответствие с правилата, описани в точка 7 от настоящите условия.

3.6. Услугите се предоставят на Потребителя без дължими такси в полза на бенефициента т.е. Доставчика на услугата. Потребителят поема разходите за интернет връзка в съответствие със сключен договор с телекомуникационна компания (интернет доставчик).

3.7. Договорите за конкретни Услуги могат да бъдат сключвани само на полски език.

3.8. Доставчикът на услугата не начислява на потребителя никакъв депозит, нито изисква от потребителя някаква финансова гаранция.

3.9. Доставчикът на услугата уведомява, че Услугата няма функция електронен магазин и Доставчикът на услугата не продава никакви стоки чрез Услугата. Визуализираният панел "Посетете магазина" е само хипервръзка към външна услуга. Покупката на стоки в такъв магазин, който е на трета страна се извършва на базата на отделно споразумение, сключено с дружество управляващо този магазин, и неговия потребител. Доставчикът на услугата не носи отговорност за каквато и да е информация и дейности на горепосочения електронен магазин на трета страна.

3.10. Като част от Уеб Услугата, Потребителят може да изпрати използвайки функциите на Услугата (формуляр, който се намира в Преглед на автосервизи, в раздел "Мнения"), Мнение за конкретен Автосервиз. Мненията, изпратени от Потребителя, подлежат на верифициране (преглеждане от модератор) от страна на Доставчика на услугата. След като Мнението бъде прието от Доставчика на услугата се публикува в Услугата, в Преглед на автосервизи (в раздел "Мнения").

3.10.1. За да предостави Мнение в Услугата, потребителят е длъжен:
(а) да попълни формуляр за  Мнение, който съдържа личните му данни, включително: пълно име, имейл адрес и марка и модел на превозно средство,

(б) да приеме Общите Условия.

3.10.2 Мненията, изпратени от Потребител, трябва да се верифицират (приемат) от Доставчика на услугата. Доставчикът на услуги информира, че не възпрепятства публикуването на съдържанието на Мнението, но си запазва правото да откаже публикуването на Мнения, в случай че съдържанието им е в противоречие със закона, установени стандарти, или в нарушение на Общите Условия. В частност Доставчикът на услуги може да откаже да публикува съдържание, което:

  • Популяризира дискриминацията на основата на етническа принадлежност, религия (вяра) или съдържа материали, свързани с фашизъм и порнография или е общоприето като вулгарно или насилствено;
  • Засяга религиозни убеждения или противоречи на изискванията, посочени в точка 4.1 от Условията;
  • Има характер на рекламно съдържание или други търговски материали;
  • Съдържа връзки към други уебсайтове, и по-специално до конкурентни услуги;
  • Съдържа лични данни, данни за контакт или адреси до други организации;
  • Няма връзка с разглеждания автосервиз;
  • е спам;
  • Написано по умишлено противоречив начин с правилата на полската граматика и правопис или в очевидно нечетлив вид.

3.10.3. Доставчикът на услуги декларира, че Мнението, показано в Услугата, ще бъде публично видимо: име, марка и модел на превозно средство, подадени от Потребителя във формуляра за Мнение.

3.10.4. В случай на положителна верификация (приемане) на конкретно Мнение от страна на Доставчика на услугата, то подлежи на публикуване в Представяне на сервизите  (раздел "Мнения").

В случай на отрицателна верификация (отхвърляне) на конкретно Мнение, Доставчикът на услугата информира за този факт Потребителя с изпращане на имейл до адреса, посочен във формуляра.

3.10.5. Доставчикът на услуги позволява на съответния Автосервиз да отговори на предоставено от потребителя Мнение. За тази цел съдържанието на Мнението  се предоставя на Автосервиза свързан с него преди публикуването му.

3.10.6. Рейтингът на Автосервизите е средна стойност, изчислена въз основа на рейтинги, предоставени от Потребител във формуляра за Мнения. Средната стойност отчита: общо впечатление за посещението в Автосервиза, качество на услугата, точност, съответствие с оценката на разходите, чистотата и естетиката.

3.10.7. Доставчикът на услугата уведомява, че Мнение, предоставено в Услугата, ще бъде публично видимо: име, марка и модел на автомобил, предоставени от Потребителя във формуляр за Мнения, дата на публикуване и отговора на Автосервиза (ако е приложено).

3.10.8. С изпращането на Мнение Потребителят дава съгласието си за:

(а) получаване на търговска информация, свързана с Интер Карс и компаниите от Интер Карс Груп, на неговия/нейния имейл адрес.

(б) предоставя информация за имейл адреса си за маркетинговите цели на Интер Карс и компаниите от Интер Карс Груп.

(в) предоставя своя имейл адрес на разположение на други компании от Интер Карс Груп за техните маркетингови цели.

(г) получава търговска информация от компаниите от  техни имейл адреси.

3.10.9. Доставчикът на услуги уведомява, че данните, изпратени във Мнения, включително лични данни по Закона за защита на личните данни от 13 юни 2016 г. (Закон за защита на личните данни от 2016 г., т. 922, както е изменен), могат се обработват от доставчика на услугата за  да се потвърди тяхната автентичност.

Тези данни, с изключение на предоставените данни за контакт, могат да бъдат предоставени на Автосервиза, като той се явява получател на лични данни, за да се провери дали Мнението е свързано с действително посещение.

ЗАБРАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА НЕЗАКОННО СЪДЪРЖАНИЕ

4.1. При използването на Услугата, Потребителя не може да предоставя незаконно съдържание, особено:

4.1.1. което нарушава правата на други хора, по-специално на имуществени или лични авторски права, търговска конфиденциалност, права на индустриалната собственост, както и лични права на другите.

4.1.2. което поддържа или разпространява радикални и социални нагласи, по-специално на всички видове дискриминация, основана на пол, възраст, увреждане, раса, религия, националност, политически или социални убеждения, принадлежност към профсъюзите, етнически произход, вяра или сексуалност.

4.1.3. което призовава към извършване на престъпление.

4.1.4. което нарушава действащите законови разпоредби.

4.2. Потребител, който получи информация, че някое от съдържанието на Услугата не е в съответствие с действащия Закон или Общите Условията , може да информира за това  Доставчика на услугата, като изпрати отделно съобщение до имейл адрес: kontakt@mi.eu

4.3. В случай на получаване на официално уведомление или получаване на достоверна информация за незаконно съдържание на съобщение, оповестено от Потребителя, Доставчикът на услуги има право да деактивира достъпа до горепосочените съдържания.

4.4. На потребителят се забранява да използва Услугата и Услугите по начин, който може да доведе до каквито и да е смущения в работата на ИТ системата или някой от нейните елементи..

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И РИСКОВЕ

5.1. Използването на Услугите, включително използването на самата Услуга, е възможно само при наличие на операционна интернет връзка и с ИТ система, която отговаря на следните минимални технически изисквания:

5.1.1. правилно конфигуриран уеб браузър, съвместим със стандартната версия на Microsoft Internet Explorer не по-малък от 8.0, версия на Firefox не по-малка от 26, версия на Chrome не по-малка от 27 или Mac OS X версия Safari не по-малка от 8.0,

5.1.2. устройството трябва да е разрешило файловете тип „бисквитки“ да приемат опция активен преводач на Javascript език.

5.2. Изискванията по точка 5.1 определят техническите параметри, които са необходими за правилното функциониране на информационната система, използвана от Доставчика на услугата.

5.3. Доставчикът на услугата уведомява в случай че не отговарят на описаните по-горе минимални технически изисквания, използването на Услугите от Потребителя може да е невъзможно, възпрепятствано или Услугата може да работи неправилно, или въобще да не функционира.

5.4. Файловете тип "бисквитки" трябва да бъдат инсталирани и активни  на компютъра на потребителя, когато се използват услугите на платформата. Това се прави само след явно съгласие на Потребителя, изразено чрез подходящите настройки в браузъра.

5.5. Повече информация за използваните файловете тип "бисквитки" в Услугата може да намерите на: https://mi.eu/pl/pl/s/polityka-prywatnosci.

5.6. За целите на верификацията на Договора за предоставяне на Услуги данните се съхраняват в бази данни на сървърите на Доставчика на услугата, заедно с информацията по приемане на Общите Условията.

5.7. Доставчикът на услуги използва методи и технически средства, използвани за откриване на грешки в записаните данни включени във формуляра за контакт, същите са описани в точка 7.4 от Общите условия (т.е. сключване на договор за Резервация):

5.7.1. верификация на въведените данни,

5.7.2. механизъм за автоматично попълване на данни.

5.8. Потвърждение, защита и удостоверяване на съдържанието на сключения договор за извършване на Услугите се извършва чрез:

5.8.1. представяне на съдържанието на договора в услугата на адрес: https://mi.eu/pl/pl/s/

5.8.2. проверка за прочитането на Общите условията от Потребителя,

5.9. Доставчикът на услугата уведомява, че използването на Услугите може да доведе до рискове и възможност за намиране на слабости на криптографската система и отваряне на защитената ИТ система, което да доведе до извличане на  лични данни или друга информация

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР ЗА УСЛУГА

6.1. Потребителят има право на отказ от договор за Услуги свързан с  Уеб услугата и услугата Резервация в рамките на 14 дни от сключването на договора, без да е необходимо да посочва причина. За да се спази това условие, е достатъчно  да се изпрати правилно попълнена декларация преди крайния срок.

6.2. Крайният срок се определя от момента на сключване на договора за Уеб услуги или договор за услугата Резервация - четиринадесет дни от датата на сключването му.

6.3. За да се задейства отказа, Потребителят е длъжен да информира Доставчика на услугата за решението си за прекратяване на договора под формата на ясно заявяване (например под формата на декларация, изпратена по имейл или по пощата).

6.4. Доставчикът на услугата може да изготви декларация за освобождаване от договор по отношение на договора за Уеб услуги или договора за Резервации, по образец определен в приложение № 2 към Закона за правата на потребителите. Доставчикът на услуги предоставя образец от формата за отказ от договор на: https://www.motointegrator.pl/s/formularz-odstapienia-od-umowy/ Потребителят може да използва приложения формуляр за оттегляне, но той не е задължителен.

6.5. Ако ползвателят изпрати по електронен път декларация за прекратяване на договор относно Договора за Уеб Услуги или Договора за Резервация, Доставчикът на услугата незабавно изпраща на потребителя електронна поща, потвърждаваща получаването му.

6.6. В случай на отказ от договора, по отношение на договора за Уеб услуги или договора за Резервация, такъв договор се счита за неприключен.

6.7. Разпоредбите на т. 6.1 - 6.6 по-горе се използват само за Потребителите, които са сключили договор за Уеб Услуги с Договор за Резервация, в качеството си на  Потребител (т.е. Ползватели, които са и Потребители).

РЕЗЕРВАЦИЯ

7.1. Актуализиран списък с автосервизите можете да намерите на адрес https://mi.eu/pl/pl/

7.2. Получавайки Уеб услуга, Потребителят може да преглежда списъците с Автосервизи.

7.3. Като част от Договора за Резервация, потребителят може да направи резервация за услугите на Автосервизите съгласно правилата, описани по-долу,

7.4. Сключването на договорно споразумение за извършване на услугата Резервация между Доставчика на услугата и Потребителя се извършва в съответствие със следните процедури:

7.4.1. Когато Потребителят желае може да използва услугата Резервация, за да поръча услуга в Автосервиз  (т.е. посещение в Автосервиз за да му бъдат предоставени услуги):

(а) Потребителят трябва да отвори подстраница на "Услугата", съдържаща бутон "Резервирай посещение", и след като натисне върху него, започва процедурата по резервацията (т.е. се сключва Договор за Резервация),

(б) Потребителят, в рамките на функциите на Услугата (на други подстраници):

избира услугата Автосервиз , която иска да бъде извършена в  избран Автосервиз и резервира посещение за услуга или информира за необходимостта от диагностициране на проблем,

избира съответен Автосервиз ( с конкретно разположение на Сервиза), където ще се извършва услугата,

предоставя информация за връзка, включително имейл адрес и телефонен номер,

По желание: предоставя марка и модел, дата на производство на превозното средство и предлага (удобно за потребителя) час и дата на посещението, когато потребителят би искал да дойде в автосервиза,

(в) Потребителят може да даде съгласието си за:

получаване на търговска информация, свързана с Интер Карс и компаниите от Интер Карс Груп, на неговия/нейния имейл адрес.

предоставя информация за имейл адреса си за маркетинговите цели на Интер Карс и компаниите от Интер Карс Груп.

предоставя своя имейл адрес на разположение на други компании от Интер Карс Груп за техните маркетингови цели.

получава търговска информация от компаниите и от Интер Карс Груп от техни имейл адреси.

(г) Потребителят потвърждаването, че Общите Условия са прочетени и дава съгласието си за тяхното съдържание, като маркира отметката на квадратчето на подстраницата "Услуга". Липсата на съгласие от страна на потребителя води до липса на възможност за продължаване на Резервацията и сключване на валиден договор за обслужване на Резервацията.

(д) Потребителят изпраща формуляр за връзка с натискане върху съответния бутон. Изпращайки формуляр за контакт до Доставчика на услугата, Потребителят поръчва предоставянето на Резервация в съответствие с Условията. В момента на изпращане на формуляр за контакт до Доставчика на услугата задейства сключването на Договор за Резервация между Доставчика на услугата и Потребителя.

(е) след предоставяне на всички необходими данни и извършване на действията, описани по-горе, Потребителят се пренасочва към друга подстраница на Услугата, която съдържа потвърждение за Резервация на Автосервиз (т.е. за да се извърши услуга за ремонт),

7.5. Всеки път, когато предметът на Договор за Резервация включва в обхвата си конкретни дейности, извършвани от Доставчика на услугата, в случай че Потребителят регистрира необходимост от резервиране на услуга за Автосервизи (т.е. желание за посещение в определен автосервиз, за да може да получи конкретна услуга ) включва реални дейности насочени към извършване на Посещение на потребителя в Автосервизи, избрани от Потребителя. По-специално, Доставчикът на услуги в рамките на тези дейности изпраща контактите и личните данни на Потребителя до Автосервиза, данните, предоставени от Потребителя във Формуляр за контакт за Резервация, включително лични данни, разбирани съгласно Закона за защита на личните данни от 13 юни 2016 г. (актуализиран в ДВ от 2016 г., т. 922, както е изменен.)

7.6. Като част от извършването на услугата Резервация  Пряката линия може да се свърже с Потребителя и Потребителят може да се свърже с Пряката линия, за да  се предаде информация или забележки (напр. потвърждение за час и дата на посещение и т.н.).

7.8. Доставчикът на услугата информира, че:

7.8.1. не гарантира, че избран Автосервиз осигурява избраните Услуги и Потребителят ще има възможност да му бъде предоставена ремонтната услуга  при условията, представени в Услугата (включително и цитираните цени на Услугите),

7.8.2. не се поемат никакви ангажименти от името на Автосервиза, не се сключват никакви договори от името на Автосервиза, нито се гарантира на Потребителя, че Автосервизът ще извършва услуги в негова полза.

7.9. Доставчикът на услугата, също информира, че не носи отговорност за каквито и да било дейности или забавяния от страна на Автосервиза, нито за предоставяните услуги от Автосервиза, нито за прекратяване на договор между Автосервиза и Потребителя.

7.10. Доставчик на услуги не гарантира, че потребителят ще има възможност за получаване в избраните Автосервизи  услуги отговарящи на условията, представени в Услугата (включително цената на ремонтните услуги в Сервиза, цитирани в Услугата)

7.11. Ако Потребителят използва Услугата Резервация, това не води до сключване на договор между Потребителя и Сервиза, нито Доставчика на услугата (т.е. договор за услуги, посочен от Потребителя във Формуляр за контакт).

7.12. Когато Потребителят ползва услугата Резервация (правейки посещение в Автосервиза), Потребителят не е длъжен да купува някакви услуги, извършвани от Автосервиза, нито да сключва договори с него,

7.13. Услугите на Автосервиза се предлагат от определен Автосервиз въз основа на отделно споразумение между Автосервиза и Потребителя.

ПРЕТЕНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЕНИТЕ УСЛУГИ

8.1. Потребителят има право да подава рекламации за Услуги, извършвани от Доставчика на услугата.

8.2. Искът може да бъде предоставен на  Доставчика на услугата под каквато и да е форма, включително:

8.2.1. Изпратен до имейл адреса на Доставчика на услугата, посочен в точка 1.2.1 от Условията ,

8.2.2. Доставен до Доставчика на услугата в писмена форма, напр. чрез изпращане по куриер или по пощата на адреса за доставка на Доставчика, предвиден в Условията, или лично доставен до седалището на Доставчика на услугата, предвиден в т. 1.1 на Условията.

8.3. Твърдението трябва да съдържа най-малко: Пълно наименование на лицето, което е издало искането и описание на причината за претенцията.

8.4. Доставчикът на услугата разглежда искането в 14 (четиринадесет) дни след получаването му.

8.5. Без забавяне, след като се приеме, че искането не е предоставено по-късно от срока, посочен в точка 8.4 по-горе, Доставчикът на услуги предоставя на Потребителя отговор на искането. Отговорът се изпраща на имейл адреса или адреса за доставки, предоставени от Потребителя в иска. В случай, че искът не съдържа данни, позволяващи да се изпрати отговор на претенцията на потребителя, той остава в седалището на  Доставчика на услугата на адреса, посочен в т. 1.1 на Общите Условия за да бъде получен лично от Потребителя.

ИЗВЪН СЪДЕБНИ НАЧИНИ (СРЕДСТВА)  ЗА УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

9.1. Потребителят сключил договор, в ролята си на такъв, има право да предприеме извънсъдебни средства за уреждане и предявяване на искове. Потребителят може да използва медиатор или юрисдикция по взаимно съгласие. Доставчикът на услугата уведомява, че потребителят може да изпрати заявление за разрешаване на спор от приятелски съд със съдействието на действащ регионален инспектор за търговски контрол или да подаде заявление за започване на посредничество от регионаления инспектор за търговски контрол. Процедурите по уреждане на спорове по взаимно съгласие, които се използват от регионалната търговска инспекция, се намират в техните седалища и на интернет страниците на регионалните търговски инспекторати. Повече информация за възможностите за използване на извънсъдебни начини за уреждане на претенции може да бъде намерена на уебсайта на Службата за конкуренция и защита на потребителите (www.uokik.gov.pl).

9.2. Всички спорове между Потребителя, който е потребител и Доставчика на услугата, ако са резултат от използването на Услугата, могат да бъдат докладвани от Потребителя, за да станат обект на разрешаване на спорове чрез платформа ODR (ОРС) (Онлайн Решаване на Спорове), достъпна на http: /ec.europa.eu/consumers/odr/ (връзка към платформата за ОРС може да бъде намерена на страниците на Услугата). Използването на Платформата за ОРС е право, а не задължение на Потребителя в качеството му на консуматор и се изпълнява в съответствие със законовите разпоредби на Европейския парламент и Съвета на ЕС №. 524/2013 от 21 май 2013 г. относно интернет системата за уреждане на потребителски спорове и изменения на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22 / ЕО (регламент относно ОРС при потребителски спорове).

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ДОСТАВЧИКА НА УСЛУГА КЪМ ТЪРГОВЦИ (ЛИЦА ДЕЙСТВАЩИ СЪС СТОПАНСКА ЦЕЛ)

10.1. В случай на сключване на договор между Доставчика на услугата за предоставяне на услуги с Потребител, който действа в рамките на договора като търговец (лице със стопански цели), пълната отговорност на Доставчика на услугата по отношение на конкретния договор е ограничена до 5 000 PLN (пет хиляди Полски злоти), освен ако някои законови разпоредби не изискват друго.

10.2. Ограничението на отговорността на Доставчика на услугата, посочено в точка 10.1 по-горе, не се отнасят за щети, причинени на Потребителя, считан за Търговец, нарочно както и други случаи, когато това се дължи на безусловно задължителни разпоредби на Закона за ограничаване на отговорността .

10.3. За да се избегнат съмнения, произтичащи от тълкуването, Доставчикът на услуги уведомява, че разпоредбите на точки 10.1 - 10.2 по-горе не се отнасят до Договори за предоставяне на услуги, сключени между Доставчика на услугата и Потребителя, действащ като Ползвател.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

11.1. Настоящите Условия влизат в сила на 01 август 2016 г.

11.2. Доставчикът на услугата има право да прави промени в Условията в случай на настъпването на някои от изброени по-долу важни причини:

11.2.1. Необходимост Общите условия да се приведат в съответствие с действащите закони, приложими към предлаганите Услуги, като част от дейностите на Услугата,

11.2.2. Необходимост от адаптиране на дейността на Доставчика на услугата към препоръки (нареждания, решения, насоки)  на упълномощени органи на националната администрация, местната администрация или на съдебните власти,

11.2.3. Разработване или промяна на функционалността на услугата, особено въвеждане на нови услуги или промяна на обхвата на съществуващите такива,

11.2.4. Въвеждане на такси за Услугите ,

11.2.5. Промени в обхвата или характера на стопанската дейност на Доставчика на услугата ,

11.2.6. Промени в техническите условия за предоставяне на Услугите, промени в техническите изисквания за ИТ система, които Потребителят трябва да има, за да получава услугите ,

11.2.7. Необходимостта от адаптиране на Общите Условия към най-добрите практики, свързани с предоставянето на Услугата, включително най-добрите практики относно защитата на правата на Потребителите ,

11.2.8. Необходимостта от коригиране на очевидни правописни грешки, които могат да се появят в Общите условия,

11.2.9. Възникване на нови рискове и заплахи, свързани с използването на Услугата, промени в такива рискове или заплахи или изчезване (отстраняване) на рискове и заплахи, свързани с използването на Услугата,

11.2.10. Промените в електронните адреси, включително на използваните хипервръзки, включени в Общите Условия,

11.2.11. Промените на описаните в методите и техническите средства термини, използвани за откриване на грешки в записаните данни във формуляра за контакт, описан в точка 7.4 от Общите Условия (т.е. сключване на договори за предоставяне на Резервация),

11.2.12. Промените в методите и техническите начини за потвърждаване, защита и предоставяне на съдържанието на сключения договор за извършване на конкретни услуги ,

11.2.13. Промени в данните на доставчика на Услугата, посочени в Общите условия, включително име, телефонни номера, имейл адреси.

11.3. Доставчикът на услугата ще информира за всякакви промените в Общите Условията на своя уебсайт.