Формуляр за кандидатстване

Попълнете заявлението по-долу. След като попълните формуляра можете да се обърнете към търгвски представител, за да получите повече информация относно бъдещо сътрудничество.

С подаването на този формуляр се съгласявате с обработването на Вашите лични данни от Inter Cars SA.

Съгласявам се да получавам от Inter Cars S.A. търговски информации по:

Администраторът на лични данни е Интер Карс АД, с регистрирано седалище в гр.Варшава (адресна регистрация: 02-903 Варшава, ул. Повсинска 64), (Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64), 02-903 Warszawa, тел. 801 80 20 20, адрес на електронна поща: sekretariat@intercars.eu. Администраторът е назначил контрольор на лични данни, който е на разположение на следния адрес на електронна поща: iod@intercars.eu.

Предоставянето на лични данни е доброволно и се изисква за целите на регистриране и създаване на профил на сервиза. В случай че не предоставите личните си данни, регистрацията на сервиза няма да бъде възможна. Данните се обработват за целите на работа с потребителски акаунт и представянето на профила на сервиза (правно основание: обработка, необходима за изпълнение на споразумение), маркетинг активности (правно основание: законния интерес на администратора), както и за определяне и проследяване на кои да е правни претенции (правно основание: законния интерес на администратора).

Данните се съхраняват до изтичане на давността на всички претенции и за периода, изискван от приложимия закон.

Всяко лице има право да поиска достъп до и по отношение на личните си данни, да внесе в тази връзка корекция, да ги изтрие и да ограничи обработката и прехвърлянето им. Всяко лице има право да отправи възражение срещу обработката на своите лични данни, да подаде жалба до компетентен надзорен орган и да оттегли своето съгласие по всяко време, без да се засяга правото на обработка, извършена въз основа на това съгласие, към момента преди оттеглянето му.

Всяко лице има право да отправя възражение срещу обработването на своите лични данни въз основа на законния интерес на администратора, както и по отношение на обработката на своите лични данни за маркетингови цели.

* Задължителни полета