Data publikacji: 2017-07-13

Regulamin MyIntercars

Regulamin

My.Intercars.eu

1. Informacje o spółce

1.1. Niniejszy Regulamin został sporządzony i jest stosowany przez spółkę Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-903 Warszawa, ul. Powsińska 64), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 8734, posiadającą NIP: 1181452946 oraz REGON: 014992887, pocztę elektroniczną info@intercars.com.pl oraz serwis internetowy http://www.intercars.com.pl/.

1.2. Użytkownik oraz każda inna osoba może komunikować się z Usługodawcą przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych w pkt. 1.1 powyżej oraz następujących danych kontaktowych:

1.2.1. adres poczty elektronicznej: kontaktmi@intercars.eu

1.2.2. telefon: +48 22 714 11 11.

1.3. W zakresie, w jakim niniejszy Regulamin reguluje świadczenie usług drogą elektroniczną, jest on regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.).

1.4. Każdy może nieodpłatnie zapoznać się z treścią Regulaminu.

2. Definicje

W Regulaminie pisane od wielkiej litery pojęcia będą miały następujące znaczenie:

2.1. „Infolinia” – oznacza wykorzystywane przez Usługodawcę i działające centrum obsługi telefonicznej, obejmujące zespół ludzi wraz z infrastrukturą techniczną. Użytkownik może połączyć się z Infolinią dzwoniąc na następujące numery telefonów: +48 22 714 11 11.

2.3. „Konto Użytkownika” – oznacza część Serwisu, pozwalającą na korzystanie z funkcji opisanych w pkt. 3.1.2 Regulaminu przez Użytkownika Zarejestrowanego.

2.4. „Regulamin” – oznacza niniejszy Regulamin sporządzony i stosowany przez Usługodawcę.

2.5. „Serwis” – oznacza funkcjonujący w oparciu o System Informatyczny serwis internetowy, posiadający w szczególności funkcjonalność wyszukiwarki warsztatów, zarządzany i udostępniony w Internecie pod adresem domenowym: https://my.intercars.eu.

2.6. „Sponsorowana Wizytówka” – Wizytówka Warsztatu prezentowana jako wynik sponsorowany, tj. wyświetlana jako wynik wyszukiwania nad standardowymi wynikami wyszukiwania.

2.7. „System Informatyczny” – oznacza system teleinformatyczny Usługodawcy wykorzystywany do świadczenia Usług, obejmujący w szczególności interfejsy graficzne Serwisu.

2.8. „Umowa” – oznacza umowę o świadczenie Usług, zawartą przez Usługodawcę z Użytkownikiem na zasadach opisanych w Regulaminie.

2.9. „Usługa” – oznacza wskazaną w pkt. 3.1 Regulaminu usługę świadczoną przez Usługodawcę przy wykorzystaniu Systemu Informatycznego.

2.10. „Usługodawca” lub „Spółka” – oznacza spółkę Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-903 Warszawa, ul. Powsińska 64) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 8734, posiadającą NIP: 1181452946 oraz REGON: 014992887, pocztę elektroniczną kontaktmi@intercars.eu oraz serwis internetowy http://my.intercars.eu.

2.11. „Użytkownik” – oznacza podmiot, który zgodnie z przepisami prawa zdolny jest do zawarcia Umowy, podmiot, który korzysta w jakikolwiek sposób z Serwisu, a w szczególności podmiot wyświetlający (odwiedzający) powszechnie dostępne strony Serwisu. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, iż pod pojęciem „Użytkownika” rozumie się w szczególności osobę, która zawarła z Usługodawcą Umowę o świadczenie Usługi. Pojęcie „Użytkownika” obejmuje również „Użytkownika Zarejestrowanego”.

2.12. „Użytkownik Zarejestrowany” - oznacza Użytkownika, który zarejestrował się w Serwisie zgodnie z postanowieniami pkt. 6 niniejszego Regulaminu dla potrzeb korzystania z Usługi Serwisu (tj. zawarł z Usługodawcą umowę o świadczenie drogą elektroniczną Usługi Serwisu). Użytkownikiem Zarejestrowanym może być wyłącznie podmiot prowadzący warsztat samochodowy lub świadczący usługi związane z motoryzacją (np. usługi naprawy samochodów), który współpracuje z Usługodawcą na podstawie odrębnej umowy lub wyraża wolę podjęcia takiej współpracy na podstawie odrębnie zawartej z Usługodawcą umowy. Przez Użytkownika Zarejestrowanego rozumie się również Użytkownika posiadającego numer karty/klienta oraz hasło nadane przez Usługodawcę w ramach współpracy na podstawie odrębnej umowy, pozwalające na zalogowanie się w Serwisie.

2.13. „Wizytówka Warsztatu" - oznacza zbiór danych i informacji o danym Użytkowniku Zarejestrowanym, prezentowanych w odrębnych serwisach internetowych Usługodawcy, zgodnie z warunkami współpracy pomiędzy Użytkownikiem Zarejestrowanym a Usługodawcą określonymi odrębną umową.

3. Postanowienia ogólne (rodzaj i zakres usług)

3.1. Usługodawca świadczy w ramach Serwisu następujące Usługi:

3.1.1. Usługę WWW – usługę polegającą na udostępnieniu Użytkownikowi Zarejestrowanemu zasobów Systemu Informatycznego w celu:

(a) możliwość wyszukiwania i przeglądania powszechnie dostępnych podstron Serwisu (tj. podstron Serwisu, do których dostęp nie wymaga rejestracji i logowania),

(b) możliwość przejścia do innych części serwisów internetowych Usługodawcy.

3.1.2. Usługę Serwisu – usługę polegającą na udostępnieniu Użytkownikowi Zarejestrowanemu zasobów Systemu Informatycznego w celu:

(a) utrzymania Konta Użytkownika,

zapewnienia Użytkownikowi Zarejestrowanemu przy wykorzystaniu Systemu Informatycznego w szczególności możliwości:

(a) zachowania swoich danych teleadresowych i ich zmiany,

(b) zachowania danych Wizytówki Warsztatu i ich zmiany.

3.1.3. Usługę Sponsorowanej Wizytówki – odpłatną usługę polegającą na zapewnieniu prezentowania przez wybrany przez Użytkownika Zarejestrowanego okres czasu, Wizytówki Warsztatu jako wyniku sponsorowanego, tj. wyświetlanie wyniku wyszukiwania nad standardowymi wynikami wyszukiwania.

3.2. Usługa WWW dostępna jest dla wszystkich Użytkowników, bez konieczności rejestracji w Serwisie. Każdy Użytkownik może przeglądać i przeszukiwać powszechnie dostępne strony Serwisu.

3.3. Usługa Serwisu i Usługa Sponsorowanej Wizytówki świadczone są wyłącznie dla Użytkowników Zarejestrowanych. Korzystanie z Usługi Serwisu możliwe jest wyłącznie po zarejestrowaniu i zalogowaniu się Użytkownika Zarejestrowanego do Serwisu.

3.4. Umowa o świadczenie Usługi WWW zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili skutecznego wywołania przez Użytkownika w oknie przeglądarki adresu URL którejkolwiek z powszechnie dostępnych stron Serwisu lub skorzystania przez Użytkownika z przekierowania (hiperłącza) prowadzącego do którejkolwiek z powszechnie dostępnych stron Serwisu (tj. wejścia do Serwisu). Umowa o świadczenie Usługi WWW zostaje rozwiązana w chwili opuszczenia Serwisu przez Użytkownika.

3.5. Umowa o świadczenie Usługi Serwisu zostaje zawarta na czas nieoznaczony na zasadach opisanych w pkt. 6 Regulaminu i może zostać rozwiązana na zasadach opisanych w pkt. 7 Regulaminu.

3.6. Usługa Sponsorowanej Wizytówki zostaje zawarta na czas oznaczony na zasadach opisanych w pkt. 6 Regulaminu.

3.7. Z zastrzeżeniem pkt 3.1.3. powyżej, Usługi świadczone są bez konieczności uiszczania przez Użytkownika jakichkolwiek opłat na rzecz Usługodawcy. Nie wyłącza to postanowień odrębnych umów pomiędzy Użytkownikiem Zarejestrowanym, a Usługodawcą. Użytkownik ponosi koszty połączenia i korzystania z sieci Internet, zgodnie z treścią umowy łączącej Użytkownika z jego operatorem telekomunikacyjnym (dostawcą Internetu).

3.8. Umowy o świadczenia poszczególnych Usług mogą zostać zawarte wyłącznie w języku polskim.

3.9. Usługodawca informuje, że nie pobiera od Użytkowników kaucji ani nie żąda udzielenia innych gwarancji finansowych.

4. Zakaz wprowadzania treści bezprawnych

4.1. W związku z korzystaniem z Usług Użytkownik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności treści:

4.1.1. naruszających prawa innych osób, w szczególności majątkowe lub osobiste prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa, prawa własności przemysłowej, a także dobra osobiste innych osób,

4.1.2. popierających lub głoszących radykalne postawy społeczne, w szczególności wszelkiego rodzaju dyskryminację ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne lub społeczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną,

4.1.3. nawołujących do popełnienia przestępstwa,

4.1.4. naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

4.2. Użytkownik, który uzyska wiadomość, że jakakolwiek treść udostępniona w Serwisie jest niezgodna z prawem lub Regulaminem, może zgłosić ten fakt Usługodawcy, w szczególności przesyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: kontaktmi@intercars.eu.

4.3. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści, udostępnianych przez Użytkownika, Usługodawca jest uprawniony do uniemożliwienia dostępu do tych treści.

4.4. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu oraz Usług w sposób powodujący zakłócenie funkcjonowania Systemu Informatycznego lub jakiegokolwiek jego elementu.

5. Warunki techniczne i ryzyka

5.1. Korzystanie z Usług, w tym korzystanie z Serwisu, możliwe jest pod warunkiem podłączenia do Internetu oraz dysponowania przez Użytkownika systemem teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

5.1.1. poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0, Firefox w wersji minimum 26, Chrome w wersji minimum 27 lub Mac OS X Safari w wersji 8.0.,

5.1.2. urządzenie Użytkownika musi mieć włączoną opcję akceptacji plików cookies oraz aktywny interpretator języka JavaScript.

5.2. Postanowienie pkt 5.1 określają wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca.

5.3. Usługodawca informuje, iż w przypadku niespełnienia przez Użytkownika powyżej opisanych minimalnych wymagań technicznych skorzystania z Usług może okazać się niemożliwe, utrudnione lub Serwis może nie działać lub działać w sposób nieprawidłowy.

5.4. W związku ze świadczeniem Usług, w niektórych przypadkach w systemie teleinformatycznym Użytkownika zainstalowane mogą zostać pliki cookies. Nastąpi to wyłącznie po uzyskaniu odrębnej zgody Użytkownika, wyrażonej w szczególności poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej.

5.5. Więcej informacji o plikach cookies używanych w Serwisie znajduje się na stronie https://my.intercars.eu/pl/polityka-cookies/.

5.6. W celu weryfikacji zawarcia Umowy o świadczenie poszczególnych Usług, dane przechowywane są w bazie danych na serwerach Usługodawcy wraz z informacją o akceptacji Regulaminu.

5.7. Usługodawca stosuje następujące metody i środki techniczne służące wykrywaniu błędów we wprowadzanych danych w ramach rejestracji w Serwisie oraz przesyłania formularza kontaktowego, o którym mowa w pkt. 6.1 Regulaminu (tj. zawierania Umowy o świadczenie Usługi Serwisu):

5.7.1. weryfikacja poprawności wprowadzonych danych,

5.7.2. metoda potwierdzania poprawności wprowadzonych danych i zamówień.

5.8. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Użytkownikowi treści zawartej Umowy o świadczenie poszczególnych Usług następuje przez:

5.8.1. prezentację treści umowy w Serwisie pod adresem: https://my.intercars.eu/,

5.8.2. dołączenie treści regulaminu do e-maila z rejestracją,

5.8.3. weryfikację zapoznania się przez Użytkownika z Regulaminem,

5.9. Usługodawca informuje, iż korzystanie z Usług wiąże się z ryzykiem i zagrożeniem możliwości odnalezienia słabości systemu kryptograficznego i złamania zabezpieczonego systemu teleinformatycznego w celu pozyskania danych osobowych lub innych informacji.

6. Rejestracja Użytkownika działającego jako przedsiębiorca, rodzaje Kont Użytkownika i warunki świadczenia Usługi Sponsorowanej Wizytówki

6.1. Serwis umożliwia rejestrację Użytkownika działającego jako podmiot prowadzący warsztat samochodowy lub świadczący usługi związane z motoryzacją, który uprzednio wypełnił i wysłał formularz zgłoszeniowy.

6.2. Rejestracja takiego Użytkownika w Serwisie następuje według następujących procedur:

6.2.1. Użytkownik wchodzi na podstronę Serwisu zawierającą formularz zgłoszeniowy (pod adresem https://my.intercars.eu/pl/rejestracja/); Informacje zamieszczone w Serwisie stanowią ofertę zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Serwisu na zasadach opisanych w Regulaminie,

6.2.2. Użytkownik wprowadza do formularza zamieszczonego w Serwisie: firmę (nazwę warsztatu); siedzibę (miejsce prowadzenia działalności); swoje imię i nazwisko; kontaktowy adres e-mail i numer telefonu, a także wskazuje swój kraj prowadzenia działalności spośród dostępnych w Serwisie,

6.2.3. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu,

6.2.4. Użytkownik wyraża zgodę na treść Regulaminu poprzez oznaczenie odpowiedniego pola zamieszczonego w ramach formularza zgłoszeniowego. Niewyrażenie przez Użytkownika zgody na treść Regulaminu uniemożliwia kontynuację procedury rejestracji w Serwisie (tj. uniemożliwia zawarcie Umowy o świadczenie Usługi Serwisu),

6.2.5. poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij” zamieszczonego pod formularzem, Użytkownik przesyła do Usługodawcy wypełniony formularz zgłoszeniowy (tj. dane podane w formularzu rejestracyjnym oraz akceptację Regulaminu),

6.2.6. z chwilą przesłania powyżej opisanego formularza zgłoszeniowego (tj. kliknięcie przycisku „Wyślij” zawarta zostaje pomiędzy osobą dokonująca zgłoszenia (lub podmiotem, w którego imieniu działa osoba dokonująca zgłoszenia) a Usługodawcą umowa o świadczenie Usługi Serwisu na zasadach wynikających z Regulaminu.

6.2.7. po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego przez Usługodawcę, Usługodawca kontaktuje się z Użytkownikiem w celu potwierdzenia zgłoszenia oraz omówienia warunków współpracy na podstawie odrębnej umowy. W przypadku pomyślnego uzgodnienia warunków współpracy, Usługodawca przesyła na podany w toku rejestracji adres poczty elektronicznej Użytkownika dane do logowania do Serwisu (numer klienta oraz hasło).

6.3. Użytkownik Zarejestrowany ma dostęp do swojego Konta Użytkownika za pomocą numeru klienta oraz hasła, nadanych mu przez Usługodawcę w ramach procedury rejestracji opisanej w pkt. 6.2 - 6.3 Regulaminu lub w ramach współpracy na podstawie odrębnej umowy.

6.4. Po dokonaniu rejestracji zgodnie z powyższymi postanowieniami, Zarejestrowany Użytkownik korzysta z Serwisu w ramach Konta Standard.

6.5. Osoba dokonująca rejestracji Użytkownika nie będącego osobą fizyczną składa oświadczenie pod rygorem braku skutków prawnych, że jest osobą uprawnioną do działania w imieniu przedsiębiorcy bądź jako przedsiębiorca samodzielnie, bądź jako jego pełnomocnik, prokurent, bądź jako wspólnik spółki osobowej lub organ spółki kapitałowej lub innej osoby prawnej.

Rodzaje Kont Użytkownika

6.6. Podczas rejestracji Użytkownik ma do wyboru dwa rodzaje kont w Serwisie:

 1. Konto Standard, w skład którego wchodzą:
 • podstawowe informacje o warsztacie (nazwa, adres, telefon);
 • opinie o warsztacie;
 • możliwość dodawania zdjęć, certyfikatów, dyplomów, cennika usług, informacji dodatkowych: specjalizacje, udogodnienia, opis, z zastrzeżeniem, że widoczność tych informacji dla użytkownika serwisu „Motointegrator” jest możliwa tylko w trakcie aktywnego Konta Premium danego Użytkownika;
 • możliwość dodawania promocji dla klientów;
 • możliwość umawiania wizyt online. 
 1. Konto Premium, w skład którego wchodzą:
 • funkcjonalności Konta Standard;
 • możliwość ujawnienia użytkownikowi serwisu „Motointegrator” wprowadzonych przez Użytkownika: zdjęć, certyfikatów, dyplomów, cennika usług oraz innych, dodatkowych informacji;
 • brak banera reklamowego Motointegratora na stronie warsztatu;
 • możliwość udziału w akcjach Motointegratora i Partnerów Spółki.

6.7. Usługodawca zastrzega, iż numer telefonu Użytkownika wprowadzany do Serwisu nie będzie widoczny dla użytkownika serwisu „Motointegrator”. Rozmowa telefoniczna rozpoczęta przez użytkownika serwisu „Motointegrator” spowoduje połączenie pod numer wprowadzony przez Użytkownika. Połączenia nawiązywane przez użytkownika serwisu „Motointegrator”, po wybraniu numeru wskazanego w Serwisie przy danych Użytkownika, będą poprzedzone informacją o tym, iż połączenie jest wykonywane po uzyskaniu kontaktu do Użytkownika z serwisu „Motointegrator”.

6.8. Konto Standard jest usługą bezpłatną.

6.9. Zawarcia umowy obejmującej korzystanie przez Użytkownika z Konta Premium można dokonać w jeden ze sposobów opisanych poniżej:

6.9.1. podczas osobistego spotkania Użytkownika Zarejestrowanego i przedstawiciela handlowego Usługodawcy. Po dokonaniu zakupu Konta Premium, Usługodawca przesyła mailowe potwierdzenie zamówienia zawierające uzgodnione z przedstawicielem handlowym warunki świadczenia usługi Konta Premium wraz z linkiem do Regulaminu, a Zarejestrowany Użytkownik akceptuje potwierdzenie zamówienia;

6.9.2. poprzez kontakt telefoniczny z Usługodawcą przez Użytkownika Zarejestrowanego. Po dokonaniu zakupu Usługodawca przesyła mailowe potwierdzenie zamówienia zawierające uzgodnione warunki świadczenia usługi Konta Premium wraz z linkiem do Regulaminu, a Zarejestrowany Użytkownik akceptuje potwierdzenie zamówienia;

6.9.3. mailowo poprzez wymianę korespondencji mailowej między Zarejestrowanym Użytkownikiem a Usługodawcą. Po dokonaniu zakupu Usługodawca przesyła mailowe potwierdzenie zamówienia zawierające uzgodnione warunki świadczenia usługi Konta Premium wraz z linkiem do Regulaminu.

6.10. Konto Premium jest usługą odpłatną. Standardowa cena Konta Premium wynosi 299 PLN/miesiąc. Spółka dopuszcza możliwość udzielenia indywidualnych rabatów na niniejszą opłatę.  

Usługa Sponsorowanej Wizytówki w wynikach wyszukiwania

6.11. Zarejestrowany Użytkownik, który posiada Konto Premium, może wykupić Usługę Sponsorowanej Wizytówki jedynie we własnym imieniu i na swoją rzecz. W miastach, w których Usługa Sponsorowanej Wizytówki może być aktywna dla więcej niż jednej Sponsorowanej Wizytówki, Zarejestrowany Użytkownik może wykupić więcej niż jedną Sponsorowaną Wizytówkę. W takim przypadku zakup każdej Usługi Sponsorowanej Wizytówki powinien być objęty odrębną umową.

6.12. W jednym momencie Usługa Sponsorowanej Wizytówki może być aktywna dla maksymalnie:

 1. 10 Sponsorowanych Wizytówek w Warszawie,
 2. 3 - 5 Sponsorowanych Wizytówek w dużych miastach,
 3. 2 Sponsorowanych Wizytówek w innych miastach.

6.13. Niezależnie od wielkości miasta w danym momencie w Serwisie wyświetlana będzie tylko jedna Sponsorowana Wizytówka. Wyświetlanie Sponsorowanej Wizytówki odbywa się w drodze automatycznych losowań. Każda Sponsorowana Wizytówka może zostać wylosowana wielokrotnie, zgodnie z wprowadzonym przez Usługodawcę algorytmem. Każda Sponsorowana Wizytówka będzie wyświetlana w Serwisie przez taką samą ilość czasu.

6.14. Wielkość miasta jest ustalana na podstawie ruchu internetowego - ilości sesji w Serwisie wygenerowanej dla lokalizacji danego miasta i aktualizowana co miesiąc. W zależności od ilości sesji wyróżnia się następujące kategorie miast:

 1. inne miasta – nie więcej niż 10 tys. sesji/miesiąc,
 2. duże miasta – powyżej 10 tys. sesji/miesiąc,
 3. Warszawa – powyżej 100 tys. sesji/miesiąc.

6.15. Informacja o aktualnym cenniku Usługi Sponsorowanej Wizytówki można uzyskać u przedstawiciela handlowego, po złożeniu zapytania na adres kontaktmi@intercars.eu lub pod numerem telefonu 22 714 11 11.

6.16. Wysokość opłaty za Usługę Sponsorowanej Wizytówki może ulec zmianie, w sytuacji, gdy nastąpi zmiana wielkości miasta Użytkownika. Usługi Sponsorowanej Wizytówki wykupione przed zmianą będą wykonane na warunkach dotychczasowych, natomiast kolejne zakupy Usługi Sponsorowanej Wizytówki będą dokonywane za cenę odpowiadającą nowej wielkości miasta.

Kategoria

Maksymalna liczba promowanych jednocześnie wizytówek

Minimalny okres jednorazowego zakupu

Maksymalny okres jednorazowego zakupu

Warszawa

> 100 tys. sesji/miesiąc

10

1 miesiąc

1 miesiąc

Duże miasta

>10 tys. sesji/miesiąc

3-5

1 miesiąc

2 miesiące

Inne miasta

<10 tys. sesji/miesiąc

2

1 miesiąc

3 miesiące

6.17. Kwoty należne Usługodawcy zgodnie z niniejszym Regulaminem nie zawierają podatku VAT (kwoty netto), który zostanie doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6.18. W przypadku dużych i innych miast, Użytkownik może wykupić Usługę Sponsorowanej Wizytówki na okres krótszy niż maksymalny określony w pkt. 6.16.

6.19. Zakupu Usługi Sponsorowanej Wizytówki można dokonać w jeden ze sposobów opisanych poniżej:

6.19.1. podczas osobistego spotkania Użytkownika Zarejestrowanego i przedstawiciela handlowego Usługodawcy. Po dokonaniu zakupu Usługodawca przesyła mailowe potwierdzenie zamówienia zawierające uzgodnione z przedstawicielem handlowym warunki świadczenia Usługi Sponsorowanej Wizytówki wraz z linkiem do Regulaminu, a Zarejestrowany Użytkownik akceptuje potwierdzenie zamówienia;

6.19.2. poprzez kontakt telefoniczny z Usługodawcą przez Użytkownika Zarejestrowanego. Po dokonaniu zakupu Usługodawca przesyła mailowe potwierdzenie zamówienia zawierające uzgodnione warunki świadczenia Usługi Sponsorowanej Wizytówki wraz z linkiem do Regulaminu, a Zarejestrowany Użytkownik akceptuje potwierdzenie zamówienia;

6.19.3. mailowo poprzez wymianę korespondencji mailowej między Zarejestrowanym Użytkownikiem a Usługodawcą. Po dokonaniu zakupu Usługodawca przesyła mailowe potwierdzenie zamówienia zawierające uzgodnione warunki świadczenia Usługi Sponsorowanej Wizytówki wraz z linkiem do Regulaminu.

6.19.4. W potwierdzeniu zamówienia znajduje się informacja o kategorii zakupionej Usługi Sponsorowanej Wizytówki, lokalizacji, cenie i okresie trwania Usługi Sponsorowanej Wizytówki.

6.20. Usługodawca wystawia Użytkownikowi Zarejestrowanemu jedną fakturę VAT, obejmującą wszystkie wykupione przez danego Użytkownika Zarejestrowanego Usługi Sponsorowanej Wizytówki za dany miesiąc, w którym faktura VAT została wystawiona. Termin płatności faktury VAT wynosi 7 dni.

6.21. Sponsorowana Wizytówka, która jest niezgodna z prawem lub postanowieniami Regulaminu, w szczególności: naruszająca prawa osób trzecich, sprzecza z prawem,  dobrymi obyczajami lub z zasadami współżycia społecznego, zawierająca nieprawidłowe dane, zawierająca treści powszechnie uznane za obraźliwe, będzie usunięta, a pobrana wcześniej opłata będzie zwracana na konto Użytkownika, w terminie 90 dni liczonych od chwili usunięcia, z zastrzeżeniem, że Użytkownik zostanie obciążony obowiązkiem zapłaty proporcjonalnie za świadczenia spełnione do chwili usunięcia Sponsorowanej Wizytówki z Serwisu.

6.22. Z uwagi na specyfikę Usługi Sponsorowanej Wizytówki, Usługodawca zastrzega możliwość ograniczenia zawierania umów na świadczenie Usług Sponsorowanej Wizytówki w zakresie określonego obszaru geograficznego.

7. Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi Serwisu

7.1. Umowa o świadczenie Usługi Serwisu zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Umowa o świadczenie usługi Konta Premium jest każdorazowo zawierana na czas oznaczony 1 (jednego) miesiąca, z zastrzeżeniem, że Użytkownik w trakcie korzystania z Usługi Serwisu może zawierać umowę o korzystanie z usługi Konta Premium wielokrotnie.

7.2. Użytkownik Zarejestrowany może:

7.2.1. w każdym momencie rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi Serwisu, składając Usługodawcy oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy bez konieczności podania przyczyny,

7.2.2. złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy w szczególności poprzez przesłanie oświadczenia pocztą elektroniczną na następujący adres poczty elektronicznej Usługodawcy: kontaktmi@intercars.eu.

7.3. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Serwisu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ważnych powodów:

7.3.1. naruszenia przez Użytkownika Zarejestrowanego postanowienia Regulaminu,

7.3.2. naruszenia przez Użytkownika Zarejestrowanego, w związku z korzystaniem z Usług Serwisu, przepisu prawa lub praw innych osób.

7.4. Niezależnie od postanowienia pkt. 7.3 powyżej, Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Serwisu z zachowaniem 7-dniowego (siedmiodniowego) terminu wypowiedzenia, w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ważnych powodów:

7.4.1. stwierdzenia przez Usługodawcę, że Użytkownik Zarejestrowany korzysta z Serwisu w sposób naruszający dobre obyczaje,

7.4.2. stwierdzenia przez Usługodawcę, że Użytkownik Zarejestrowany wykorzystuje Usługi w sposób sprzeczny z założeniami, celami lub zakresem działalności Serwisu,

7.4.3. stwierdzenia przez Usługodawcę, że Użytkownik Zarejestrowany prowadzi działania naruszające lub zagrażające bezpieczeństwu Systemu Informatycznego,

7.4.4. likwidacji Serwisu lub też zaprzestania działania lub zmiany zakresu działania Serwisu.

7.5. W przypadku, gdyby dana okoliczność stanowiła zarówno ważny powód opisany w pkt. 7.3 powyżej, jak również w pkt. 7.4 powyżej, Usługodawca może według własnego wyboru wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym na podstawie pkt. 7.3 powyżej lub z zachowaniem terminu wypowiedzenia wskazanego w pkt. 7.4 powyżej.

7.6. Z chwilą rozwiązania Umowy o świadczenie usługi Serwisu z powodów określnych w pkt.  7.3 i 7.4 powyżej rozwiązaniu ulegnie również umowa na świadczenie Usługi Sponsorowanej Wizytówki. Użytkownik zostanie obciążony obowiązkiem zapłaty za Usługę Sponsorowanej Wizytówki proporcjonalnie za świadczenia spełnione do chwili rozwiązania Umowy o świadczenie usługi Serwisu.

7.7 Zarejestrowany Użytkownik nie może wypowiedzieć Usługi Sponsorowanej Wizytówki samej w sobie.

7.8. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usługi Serwisu przez Usługodawcę następuje poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na adres poczty elektronicznej Użytkownika Zarejestrowanego wskazany w Koncie Użytkownika (tj. podany przy rejestracji lub zmieniony przez Użytkownika Zarejestrowanego po rejestracji) lub złożenia oświadczenia Użytkownikowi w dowolny inny sposób.

7.9. Z chwilą wygaśnięcia Umowy następuje usunięcie Konta Użytkownika oraz danych przechowywanych w ramach Konta Użytkownika.

8. Reklamacje dotyczące świadczenia usług

8.1. Użytkownik uprawniony jest do składania reklamacji dotyczących świadczenia Usług przez Usługodawcę.

8.2. Reklamacja może zostać doręczona Usługodawcy w dowolny sposób, w tym:

8.2.1. przesłana pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Usługodawcy wskazany w pkt. 1.2.1 Regulaminu,

8.2.2. doręczona Usługodawcy w formie pisemnej, np. poprzez jej przesłanie kurierem lub listownie na adres Usługodawcy wskazany w Regulaminie lub złożona w formie pisemnej w lokalu Usługodawcy pod adresem wskazanym w pkt. 1.1 Regulaminu.

8.3. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej: imię i nazwisko osoby składającej reklamację oraz opis przyczyny reklamacji.

8.4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.

8.5. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, nie później jednak niż w terminie wskazanym w pkt. 9.4 powyżej, Usługodawca udzieli Użytkownikowi odpowiedzi w sprawie reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej lub adres do doręczeń podany przez Użytkownika w reklamacji. W przypadku gdy reklamacja nie zawiera danych pozwalających na przesłanie Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację, pozostanie do odbioru przez Użytkownika w lokalu Usługodawcy pod adresem wskazanym w pkt. 1.1 Regulaminu.

9. Ograniczenie odpowiedzialności usługodawcy względem przedsiębiorcy

9.1. W przypadku zawarcia przez Usługodawcę Umowy o świadczenie Usług z Użytkownikiem występującym w ramach danej Umowy jako przedsiębiorca, łączna i całkowita odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu danej Umowy ograniczona zostaje do kwoty 5 000 zł (pięć tysięcy złotych), o ile bezwzględnie przepisy prawa nie stanowią inaczej.

9.2. Ograniczenie odpowiedzialności Usługodawcy przewidziane w pkt. 11.1 powyżej nie dotyczą szkód wyrządzonych Użytkownikowi będącemu przedsiębiorcą umyślnie oraz innych przypadków, w których ze względu na treść bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa nie jest możliwe ograniczenie odpowiedzialności Usługodawcy.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Regulamin w aktualnej wersji wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2021 roku. Poprzednie wersje Regulaminu są dostępne https://my.intercars.eu/pl/regulamin-myintercars/

10.2. Usługodawca uprawniony jest do dokonania zmiany postanowień Regulaminu w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ważnych powodów:

10.2.1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów prawa dotyczących świadczonych Usług zawieranych przy wykorzystaniu Serwisu,

10.2.2. konieczności dostosowania działalności Usługodawcy do zaleceń (nakazów/orzeczeń/postanowień/wytycznych) oraz decyzji upoważnionego organu administracji państwowej lub samorządowej lub orzeczenia sądowego,

10.2.3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Serwisu, w szczególności wprowadzenia nowych usług lub zmiany zakresu Usług,

10.2.4. wprowadzenia odpłatności Usługi,

10.2.5. zmiany zakresu lub charakteru działalności Usługodawcy,

10.2.6. zmiany warunków technicznych świadczenia Usług, zmiany wymagań technicznych dotyczących systemu informatycznego, jakim powinien dysponować Użytkownik w celu skorzystania z Usług,

10.2.7. konieczności dostosowania Regulaminu do najlepszych praktyk związanych ze świadczeniem Usług, w tym najlepszych praktyk w zakresie ochrony praw Użytkowników,

10.2.8. konieczności poprawy oczywistych omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłby w Regulaminie,

10.2.9. pojawienia się nowych ryzyk lub zagrożeń związanych z korzystaniem z Usługi, zmiany takich ryzyk lub zagrożeń lub odpadnięcia (zniwelowania) określonych ryzyk lub zagrożeń związanych z korzystaniem z Usługi,

10.2.10. zmiany adresów elektronicznych, w tym odnośników (hiperlinków) zamieszczonych w Regulaminie,

10.2.11. zmiany opisanych w Regulaminie metod lub środków technicznych służących do wykrywaniu błędów we wprowadzanych danych w ramach rejestracji w Serwisie oraz przesyłania formularza zgłoszeniowego w ramach zawierania Umowy o świadczenie Usługi Serwisu,

10.2.12. zmiana metod lub środków technicznych służących do utrwalenia, zabezpieczenia oraz udostępnienia Użytkownikowi treści zawartej Umowy o świadczenie poszczególnych Usług,

10.2.13. zmiany danych Usługodawcy wskazanych w Regulaminie, w tym nazwy, numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej.

10.3. Usługodawca poinformuje o dokonaniu zmiany Regulaminu na stronach Serwisu oraz poprzez przesłanie Użytkownikom Zarejestrowanym informacji o zmianie Regulaminu wraz z jednolitym tekstem Regulaminu pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w ramach Konta Użytkownika. Uważa się, że Użytkownik Zarejestrowany wyraził zgodę na nową treść Regulaminu, jeżeli nie wypowiedział Umowy w terminie do 14 (czternastu) dni od otrzymania pocztą elektroniczną informacji o zmianie Regulaminu, o której mowa w zdaniu poprzednim.­­

Regulamin obowiązujący do:  01.02.2021r.
Regulamin obowiązujący do:  31.08.2018r.
Regulamin obowiązujący do:  01.03.2017r.