Data publikacji: 2017-07-13

Regulamin MyIntercars

Regulamin

1. Informacje o spółce

1.1. Niniejszy Regulamin został sporządzony i jest stosowany przez spółkę Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-903 Warszawa, ul. Powsińska 64), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 8734, posiadającą NIP: 1181452946 oraz REGON: 014992887, pocztę elektroniczną info@intercars.com.pl oraz serwis internetowy http://www.intercars.com.pl/.

1.2. Użytkownik oraz każda inna osoba może komunikować się z Usługodawcą przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych w pkt. 1.1 powyżej oraz następujących danych kontaktowych:

1.2.1. adres poczty elektronicznej: kontakt@sklep.intercars.com.pl

1.2.2. telefon: +48 801 80 20 20.

1.2.3. telefon: +48 22 714 10 00.

1.3. W zakresie, w jakim niniejszy Regulamin reguluje świadczenie usług drogą elektroniczną, jest on regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.4. Każdy może nieodpłatnie zapoznać się z treścią Regulaminu.


2. Definicje

W Regulaminie pisane od wielkiej litery pojęcia będą miały następujące znaczenie:

2.1. „Infolinia” –  oznacza wykorzystywane przez Usługodawcę i działające centrum obsługi telefonicznej, obejmujące zespół ludzi wraz z infrastrukturą techniczną. Użytkownik może połączyć się z Infolinią dzwoniąc na następujące numery telefonów: + 801 80 20 20, +48 22 714 10 00.

2.2. „Konsument” – oznacza konsumenta w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t. ze zm.).

2.3. „Konto Użytkownika” – oznacza część Serwisu, pozwalającą na korzystanie z funkcji opisanych w pkt. 3.1.2 Regulaminu przez Użytkownika Zarejestrowanego.

2.4. „Regulamin” – oznacza niniejszy Regulamin sporządzony i stosowany przez Usługodawcę.

2.5. „Serwis” – oznacza funkcjonujący w oparciu o System Informatyczny serwis internetowy, posiadający w szczególności funkcjonalność wyszukiwarki warsztatów, zarządzany i udostępniony w Internecie pod adresem domenowym: https://my.intercars.eu.

2.6. „System Informatyczny” – oznacza system teleinformatyczny Usługodawcy wykorzystywany do świadczenia Usług, obejmujący w szczególności interfejsy graficzne Serwisu.

2.7. „Umowa” – oznacza umowę o świadczenie Usług, zawartą przez Usługodawcę z Użytkownikiem na zasadach opisanych w Regulaminie. W przypadku Umowy zawieranej przez Usługodawcę z Użytkownikiem będącym Konsumentem, Umowa ma charakter umowy zawieranej na odległość w rozumieniu Ustawy o Prawach Konsumenta.

2.8. „Usługa” – oznacza wskazaną w pkt. 3.1 Regulaminu usługę świadczoną przez Usługodawcę przy wykorzystaniu Systemu Informatycznego.

2.9. „Usługodawca” lub „Spółka” – oznacza spółkę Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-903 Warszawa, ul. Powsińska 64) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 8734, posiadającą NIP: 1181452946 oraz REGON: 014992887, pocztę elektroniczną info@intercars.com.pl oraz serwis internetowy http://www.intercars.com.pl/.

2.10. „Ustawa o Prawach Konsumenta” – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

2.11. „Użytkownik” – oznacza podmiot, który zgodnie z przepisami prawa zdolny jest do zawarcia Umowy, podmiot który korzysta w jakikolwiek sposób z Serwisu, a w szczególności podmiot wyświetlający (odwiedzający) powszechnie dostępne strony Serwisu. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, iż pod pojęciem „Użytkownika” rozumie się w szczególności osobę, która zawarła z Usługodawcą Umowę o świadczenie Usługi. Pojęcie „Użytkownika” obejmuje również „Użytkownika Zarejestrowanego”.

2.12. „Użytkownik zarejestrowany” - oznacza Użytkownika, który zarejestrował się w Serwisie zgodnie z postanowieniami pkt. 6 niniejszego Regulaminu dla potrzeb korzystania z Usługi Serwisu (tj. zawarł z Usługodawcą umowę o świadczenie drogą elektroniczną Usługi Serwisu). Użytkownikiem Zarejestrowanym może być wyłącznie podmiot prowadzący warsztat samochodowy lub świadczący usługi związane z motoryzacją (np. usługi naprawy samochodów), który współpracuje z Usługodawcą na podstawie odrębnej umowy lub wyraża wolę podjęcia takiej współpracy na podstawie odrębnie zawartej z Usługodawcą umowy. Przez Użytkownika Zarejestrowanego rozumie się również Użytkownika posiadającego numer karty/klienta oraz hasło nadane przez Usługodawcę w ramach współpracy na podstawie odrębnej umowy, pozwalające na zalogowanie się w Serwisie.

2.13. „Wizytówka Warsztatu" -  oznacza zbiór danych i informacji o danym Użytkowniku Zarejestrowanym, prezentowanych w odrębnych serwisach internetowych Usługodawcy, zgodnie z warunkami współpracy pomiędzy Użytkownikiem Zarejestrowanym a Usługodawcą określonymi odrębną umową.


3. Postanowienia ogólne (rodzaj i zakres usług)

3.1. Usługodawca świadczy w ramach Serwisu następujące Usługi:

3.1.1. Usługę WWW – usługę polegającą na udostępnieniu Użytkownikowi Zarejestrowanemu zasobów Systemu Informatycznego w celu

(a) możliwość wyszukiwania i przeglądania powszechnie dostępnych podstron Serwisu (tj. podstron Serwisu, do których dostęp nie wymaga rejestracji i logowania),

(b) możliwość przejścia do innych części serwisów internetowych Usługodawcy.

3.1.2. Usługę Serwisu– usługę polegającą na udostępnieniu Użytkownikowi Zarejestrowanemu zasobów Systemu Informatycznego w celu:

(a) utrzymania Konta Użytkownika,

zapewnienia Użytkownikowi Zarejestrowanemu przy wykorzystaniu Systemu Informatycznego w szczególności możliwości:

(a) zachowania swoich danych teleadresowych i ich zmiany,

(b) zachowania danych Wizytówki Warsztatu i ich zmiany.

3.2. Usługa WWW dostępna jest dla wszystkich Użytkowników, bez konieczności rejestracji w Serwisie. Każdy Użytkownik może przeglądać i przeszukiwać powszechnie dostępne strony Serwisu.

3.3. Usługa Serwisu świadczona jest wyłącznie dla Użytkowników Zarejestrowanych. Korzystanie z Usługi Serwisu możliwe jest wyłącznie po zarejestrowaniu i zalogowaniu się Użytkownika Zarejestrowanego do Serwisu. Usługa Serwisu nie jest dostępna dla Konsumentów.

3.4. Umowa o świadczenie Usługi WWW zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili skutecznego wywołania przez Użytkownika w oknie przeglądarki adresu URL którejkolwiek z powszechnie dostępnych stron Serwisu lub skorzystania przez Użytkownika z przekierowania (hiperłącza) prowadzącego do którejkolwiek z powszechnie dostępnych stron Serwisu (tj. wejścia do Serwisu). Umowa o świadczenie Usługi WWW zostaje rozwiązana w chwili opuszczenia Serwisu przez Użytkownika.

3.5. Umowa o świadczenie Usługi Serwisu zostaje zawarta na czas nieoznaczony na zasadach opisanych w pkt. 6 Regulaminu i może zostać rozwiązana na zasadach opisanych w pkt. 7 Regulaminu.

3.6. Usługi świadczone są bez konieczności uiszczania przez Użytkownika jakichkolwiek opłat na rzecz Usługodawcy. Nie wyłącza to postanowień odrębnych umów pomiędzy Użytkownikiem Zarejestrowanym, a Usługodawcą. Użytkownik ponosi koszty połączenia i korzystania z sieci Internet, zgodnie z treścią umowy łączącej Użytkownika z jego operatorem telekomunikacyjnym (dostawcą Internetu).

3.7. Umowy o świadczenia poszczególnych Usług mogą zostać zawarte wyłącznie w języku polskim.

3.8. Usługodawca informuje, że nie pobiera od Użytkowników kaucji ani nie żąda udzielenia innych gwarancji finansowych.


4. Zakaz wprowadzania treści bezprawnych

4.1. W związku z korzystaniem z Usług Użytkownik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności treści:

4.1.1. naruszających prawa innych osób, w szczególności majątkowe lub osobiste prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa, prawa własności przemysłowej, a także dobra osobiste innych osób,

4.1.2. popierających lub głoszących radykalne postawy społeczne, w szczególności wszelkiego rodzaju dyskryminację ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne lub społeczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną,

4.1.3. nawołujących do popełnienia przestępstwa,

4.1.4. naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

4.2. Użytkownik, który uzyska wiadomość, że jakakolwiek treść udostępniona w Serwisie jest niezgodna z prawem lub Regulaminem, może zgłosić ten fakt Usługodawcy, w szczególności przesyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: kontakt@sklep.intercars.com.pl.

4.3. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści, udostępnianych przez Użytkownika, Usługodawca jest uprawniony do uniemożliwienia dostępu do tych treści.

4.4. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu oraz Usług w sposób powodujący zakłócenie funkcjonowania Systemu Informatycznego lub jakiegokolwiek jego elementu.


5.  Warunki techniczne i ryzyka

5.1. Korzystanie z Usług, w tym korzystanie z Serwisu, możliwe jest pod warunkiem podłączenia do Internetu oraz dysponowania przez Użytkownika systemem teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

5.1.1. poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0, Firefox w wersji minimum 26, Chrome w wersji minimum 27 lub Mac OS X Safari w wersji 8.0.,

5.1.2. urządzenie Użytkownika musi mieć włączoną opcję akceptacji plików cookies oraz aktywny interpretator języka JavaScript.

5.2. Postanowienie pkt 5.1 określają wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca.

5.3. Usługodawca informuje, iż w przypadku niespełnienia przez Użytkownika powyżej opisanych minimalnych wymagań technicznych skorzystania z Usług może okazać się niemożliwe, utrudnione lub Serwis może nie działać lub działać w sposób nieprawidłowy.

5.4. W związku ze świadczeniem Usług, w niektórych przypadkach w systemie teleinformatycznym Użytkownika zainstalowane mogą zostać pliki cookies. Nastąpi to wyłącznie po uzyskaniu odrębnej zgody Użytkownika, wyrażonej w szczególności poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej.

5.5. Więcej informacji o plikach cookies używanych w Serwisie znajduje się na stronie https://my.intercars.eu/pl/polityka-cookies/.

5.6. W celu weryfikacji zawarcia Umowy o świadczenie poszczególnych Usług, dane przechowywane są w bazie danych na serwerach Usługodawcy wraz z informacją o akceptacji Regulaminu.

5.7. Usługodawca stosuje następujące metody i środki techniczne służące wykrywaniu błędów we wprowadzanych danych w ramach rejestracji w Serwisie oraz przesyłania formularza kontaktowego, o którym mowa w pkt. 6.1 Regulaminu (tj. zawierania Umowy o świadczenie Usługi Serwisu):

5.7.1. weryfikacja poprawności wprowadzonych danych,

5.7.2. metoda potwierdzania poprawności wprowadzonych danych i zamówień.

5.8. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Użytkownikowi treści zawartej Umowy o świadczenie poszczególnych Usług następuje przez:

5.8.1. prezentację treści umowy w Serwisie pod adresem: https://my.intercars.eu/,

5.8.2. dołączenie treści regulaminu do e-maila z rejestracją,

5.8.3. weryfikację zapoznania się przez Użytkownika z Regulaminem,

5.9. Usługodawca informuje, iż korzystanie z Usług wiąże się z ryzykiem i zagrożeniem możliwości odnalezienia słabości systemu kryptograficznego i złamania zabezpieczonego systemu teleinformatycznego w celu pozyskania danych osobowych lub innych informacji.


6. Rejestracja użytkownika działającego jako przedsiębiorca

6.1. Serwis umożliwia rejestrację Użytkownika działającego jako podmiot prowadzący warsztat samochodowy lub świadczący usłune z motoryzacją, który uprzednio wypełnił i wysłał formularz zgłoszeniowy.

6.2. Rejestracja takiego Użytkownika w Serwisie następuje według następujących procedur:

6.2.1. Użytkownik wchodzi na podstronę Serwisu zawierającą formularz zgłoszeniowy (pod adresem https://my.intercars.eu/pl/rejestracja/); Informacje zamieszczone w Serwisie stanowią ofertę zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Serwisu na zasadach opisanych w Regulaminie,

6.2.2. Użytkownik wprowadza do formularza zamieszczonego w Serwisie: firmę (nazwę warsztatu); siedzibę (miejsce prowadzenia działalności); swoje imię i nazwisko; kontaktowy adres e-mail i numer telefonu, a także wskazuje swój kraj prowadzenia działalności spośród dostępnych w Serwisie,

6.2.3. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu,

6.2.4. Użytkownik wyraża zgodę na treść Regulaminu poprzez oznaczenie odpowiedniego pola zamieszczonego w ramach formularza zgłoszeniowego. Niewyrażenie przez Użytkownika zgody na treść Regulaminu uniemożliwia kontynuację procedury rejestracji w Serwisie (tj. uniemożliwia zawarcie Umowy o świadczenie Usługi Serwisu),

6.2.5. poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij” zamieszczonego pod formularzem, Użytkownik przesyła do Usługodawcy wypełniony formuz zgłoszeniowy (tj. dane podane w formularzu rejestracyjnym oraz akceptację Regulaminu),

6.2.6. z chwilą przesłania powyżej opisanego formularza zgłoszeniowego (tj. kliknięcie przycisku „Wyślij” zawarta zostaje pomiędzy osobą dokonująca zgłoszenia (lub podmiotem, w którego imieniu działa osoba dokonująca zgłoszenia) a Usługodawcą umowa o świadczenie Usługi Serwisu na zasadach wynikających z Regulaminu.

6.2.7. po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego przez Usługodawcę, Usługodawca kontaktuje się z Użytkownikiem w celu potwierdzenia zgłoszenia oraz omówienia warunków współpracy na podstawie odrębnej umowy. W przypadku pomyślnego uzgodnienia warunków współpracy, Usługodawca przesyła na podany w toku rejestracji adres poczty elektronicznej Użytkownika dane do logowania do Serwisu (numer klienta oraz hasło).

6.3. użytkownik Zarejestrowany ma dostęp do swojego Konta Użytkownika za pomocą numeru klienta oraz hasła, nadanych mu przez Usługodawcę w ramach procedury rejestracji opisanej w pkt. 6.2 - 6.3 Regulaminu lub w ramach współpracy na podstawie odrębnej umowy.

6.4. Osoba dokonująca rejestracji Użytkownika nie będącego osobą fizyczną składa oświadczenie pod rygorem braku skutków prawnych, że jest osobą uprawnioną do działania w imieniu przedsiębiorcy bądź jako przedsiębiorca samodzielnie, bądź jako jego pełnomocnik, prokurent, bądź jako wspólnik spółki osobowej lub organ spółki kapitałowej lub innej osoby prawnej.

7. Okres obowiązywania i rozwązanie umowy o świadczenie usługi serwisu

7.1. Umowa o świadczenie Usługi Serwisu zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

7.2. Użytkownik Zarejestrowany może:

7.2.1. w każdym momencie rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi Serwisu, składając Usługodawcy oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy bez konieczności podania przyczyny,

7.2.2. złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy w szczególności poprzez przesłanie oświadczenia pocztą elektroniczną na następujący adres poczty elektronicznej Usługodawcy: kontakt@sklep.intercars.com.pl.

7.3. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Serwisu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ważnych powodów:

7.3.1.  naruszenia przez Użytkownika Zarejestrowanego postanowienia Regulaminu,

7.3.2.  naruszenia przez Użytkownika Zarejestrowanego, w związku z korzystaniem z Usług Serwisu, przepisu prawa lub praw innych osób.

7.4. Niezależnie od postanowienia pkt. 7.3 powyżej, Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Serwisu z zachowaniem 7-dniowego (siedmiodniowego) terminu wypowiedzenia, w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ważnych powodów:

7.4.1. stwierdzenia przez Usługodawcę, że Użytkownik Zarejestrowany korzysta z Serwisu w sposób naruszający dobre obyczaje,

7.4.2. stwierdzenia przez Usługodawcę, że Użytkownik Zarejestrowany wykorzystuje Usługi w sposób sprzeczny z założeniami, celami lub zakresem działalności Serwisu,

7.4.3. stwierdzenia przez Usługodawcę, że Użytkownik Zarejestrowany prowadzi działania naruszające lub zagrażające bezpieczeństwu Systemu Informatycznego,

7.4.4. likwidacji Serwisu lub też zaprzestania działania lub zmiany zakresu działania Serwisu.

7.5. W przypadku, gdyby dana okoliczność stanowiła zarówno ważny powód opisany w pkt. 7.3 powyżej, jak również w pkt. 7.4 powyżej, Usługodawca może według własnego wyboru wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym na podstawie pkt. 7.3 powyżej lub z zachowaniem terminu wypowiedzenia wskazanego w pkt. 7.4 powyżej.

7.6. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usługi Serwisu przez Usługodawcę następuje poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na adres poczty elektronicznej Użytkownika Zarejestrowanego wskazany w Koncie Użytkownika (tj. podany przy rejestracji lub zmieniony przez Użytkownika Zarejestrowanego po rejestracji) lub złożenia oświadczenia Użytkownikowi w dowolny inny sposób.

7.7. Z chwilą wygaśnięcia Umowy następuje usunięcie Konta Użytkownika oraz danych przechowywanych w ramach Konta Użytkownika.

8. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy o świadczenie usług

8.1. Użytkownikowi, który zawarł Umowę działając jako Konsument przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi WWW oraz Umowy o świadczenie Usługi Serwisu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

8.2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy o świadczenie Usługi WWW oraz Umowy o świadczenie Usługi Serwisu rozpoczyna się od dnia zawarcia danej Umowy.

8.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi WWW lub Usługi Serwisu, Użytkownik musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od danej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Użytkownik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usług między innymi w następujący sposób:

8.3.1. na piśmie, przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na adres Usługodawcy: Inter Cars S.A., Dział Zwrotów Internetowych, ul. Gdańska 15, Cząstków Mazowiecki 05-152 Czosnów lub składając pismo pod tym adresem,

8.3.2. pocztą elektroniczną na adres: kontakt@sklep.intercars.com.pl

8.4. Usługodawca może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usługi WWW oraz Umowy o świadczenie Usługi Serwisu na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Usługodawca udostępnia wzór oświadczenia o odstąpienia od Umowy, pod adresem: kontakt@sklep.intercars.com.pl. Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. .

8.5. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usługi WWW lub Umowy o świadczenie Usługi Serwisu drogą elektroniczną, Usługodawca niezwłocznie prześle Użytkownikowi pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymaniaoświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

8.6. W przypadku odstąpienia Użytkownika od Umowy o świadczenie Usługi WWW lub Umowy o świadczenie Usługi Serwisu, Umowę taką uważa się za niezawartą.

8.7. Postanowienia pkt. 8.1– 8.6 powyżej znajdują zastosowanie wyłącznie do Użytkowników, którzy zawarli odpowiednio Umowę o świadczenie Usługi WWW lub Umowę o świadczenie Usługi Serwisu działając jako Konsument (tj. do Użytkowników będących Konsumentami).

8.8. W celu uniknięcia wątpliwości potwierdza się, że powyższe postanowienia nie wpływają w żaden sposób na warunki współpracy pomiędzy Użytkownikiem Zarejestrowanym, a Usługodawcą, określone odrębnymi umowami. Powyższe uprawnienie do odstąpienia nie przysługuje Użytkownikowi nie będącemu Konsumentem.


9. Reklamacje dotyczące śwadczenia usług

9.1. Użytkownik uprawniony jest do składania reklamacji dotyczących świadczenia Usług przez Usługodawcę..

9.2. Reklamacja może zostać doręczona Usługodawcy w dowolny sposób, w tym:

9.2.1. przesłana pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Usługodawcy wskazany w pkt. 1.2.1 Regulaminu,

9.2.2. doręczona Usługodawcy w formie pisemnej, np. poprzez jej przesłanie kurierem lub listownie na adres Usługodawcy wskazany w Regulaminie lub złożona w formie pisemnej w lokalu Usługodawcy pod adresem wskazanym w pkt. 1.1 Regulaminu.

9.3. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej: imię i nazwisko osoby składającej reklamację oraz opis przyczyny reklamacji.

9.4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.

9.5. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, nie później jednak niż w terminie wskazanym w pkt. 9.4 powyżej, Usługodawca udzieli Użytkownikowi odpowiedzi w sprawie reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej lub adres do doręczeń podany przez Użytkownika w reklamacji. W przypadku gdy reklamacja nie zawiera danych pozwalających na przesłanie Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację, pozostanie do odbioru przez Użytkownika w lokalu Usługodawcy pod adresem wskazanym w pkt. 1.1 Regulaminu.


10. Sposoby rozsądnego rozwiązywania sporów kosumenckich

10.1. Użytkownik, który zawarł Umowę działając jako Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń. Konsument może skorzystać z mediacji lub sądownictwa polubownego. Usługodawca informuje, że Konsument może złożyć wniosek o rozpatrzenie sporu przez polubowny sąd konsumencki, działający przy wojewódzkim inspektorze inspekcji handlowej lub wniosek o podjęcie mediacji przez wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej. Procedury polubownego rozstrzygania sporów stosowane przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Więcej informacji o możliwościach skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można znaleźć na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

10.2. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem będącym konsumentem a Usługodawcą, o ile związane są z korzystaniem z Serwisu, mogą zostać poddane przez Użytkownika procedurze pozasądowego rozstrzygania sporów z wykorzystaniem Platformy ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem internetowym http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (link do Platformy ODR znajduje się na podstronach Serwisu). Korzystanie z Platformy ODR jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Użytkownika będącego konsumentem i następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

10.3. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Usługodawca informuje, że postanowienia pkt. 10.1 – 10.2 powyżej nie mają zastosowania do Umów o świadczenie Usług zawieranych przez Usługodawcę z Użytkownikiem występującym jako Konsument.

11. Ograniczenie odpowiedzialności usługodawcy względem przedsiebiorcy

11.1. W przypadku zawarcia przez Usługodawcę Umowy o świadczenie Usług z Użytkownikiem występującym w ramach danej Umowy jako przedsiębiorca, łączna i całkowita odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu danej Umowy ograniczona zostaje do kwoty 5 000 zł (pięć tysięcy złotych), o ile bezwzględnie przepisy prawa nie stanowią inaczej.

11.2. Ograniczenie odpowiedzialności Usługodawcy przewidziane w pkt. 11.1 powyżej nie dotyczą szkód wyrządzonych Użytkownikowi będącemu przedsiębiorcą umyślnie oraz innych przypadków, w których ze względu na treść bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa nie jest możliwe ograniczenie odpowiedzialności Usługodawcy.

11.3. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Usługodawca informuje, że postanowienia pkt. 11.1 – 11.2 powyżej nie mają zastosowania do Umów o świadczenie Usług zawieranych przez Usługodawcę z Użytkownikiem występującym jako Konsument.

12. Postanowienia końcowe

12.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 lipca 2017 r.

12.2. Usługodawca uprawniony jest do dokonania zmiany postanowień Regulaminu w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ważnych powodów:

12.2.1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów prawa dotyczących świadczonych Usług zawieranych przy wykorzystaniu Serwisu,

12.2.2. konieczności dostosowania działalności Usługodawcy do zaleceń (nakazów/orzeczeń/postanowień/wytycznych) oraz decyzji upoważnionego organu administracji państwowej lub samorządowej lub orzeczenia sądowego,

12.2.3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Serwisu, w szczególności wprowadzenia nowych usług lub zmiany zakresu Usług,

12.2.4. wprowadzenia odpłatności Usługi,

12.2.5. zmiany zakresu lub charakteru działalności Usługodawcy,

12.2.6. zmiany warunków technicznych świadczenia Usług, zmiany wymagań technicznych dotyczących systemu informatycznego, jakim powinien dysponować Użytkownik w celu skorzystania z Usług,

12.2.7. konieczności dostosowania Regulaminu do najlepszych praktyk związanych ze świadczeniem Usług, w tym najlepszych praktyk w zakresie ochrony praw Użytkowników,

12.2.8. konieczności poprawy oczywistych omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłby w Regulaminie,

12.2.9. pojawienia się nowych ryzyk lub zagrożeń związanych z korzystaniem z Usługi, zmiany takich ryzyk lub zagrożeń lub odpadnięcia (zniwelowania) określonych ryzyk lub zagrożeń związanych z korzystaniem z Usługi,

12.2.10. zmiany adresów elektronicznych, w tym odnośników (hiperlinków) zamieszczonych w Regulaminie,

12.2.11. zmiany opisanych w Regulaminie metod lub środków technicznych służących do wykrywaniu błędów we wprowadzanych danych w ramach rejestracji w Serwisie oraz przesyłania formularza zgłoszeniowego w ramach zawierania Umowy o świadczenie Usługi Serwisu,

12.2.12. zmiana metod lub środków technicznych służących do utrwalenia, zabezpieczenia oraz udostępnienia Użytkownikowi treści zawartej Umowy o świadczenie poszczególnych Usług,

12.2.13. zmiany danych Usługodawcy wskazanych w Regulaminie, w tym nazwy, numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej.

12.3. Usługodawca poinformuje o dokonaniu zmiany Regulaminu na stronach Serwisu oraz poprzez przesłanie Użytkownikom Zarejestrowanym informacji o zmianie Regulaminu wraz z jednolitym tekstem Regulaminu pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w ramach Konta Użytkownika. Uważa się, że Użytkownik Zarejestrowany wyraził zgodę na nową treść Regulaminu, jeżeli nie wypowiedział Umowy w terminie do 14 (czternastu) dni od otrzymania pocztą elektroniczną informacji o zmianie Regulaminu, o której mowa w zdaniu poprzednim.